Trong những năm qua, Chi bộ luôn phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối với mọi hoạt động của nhà trường và các đoàn thể trong trường. Phần lớn đảng viên của chi bộ giữ các vị ...