Tổ chức Công đoàn Nhà trường thường xuyên bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm học của ngành, của trường và của Công đoàn cấp trên để để ra các giải pháp phù hợp với yêu cầu mới. Trong ...